ابتدائی

دبستان و پیش دبستان غیر دولتی پسرانه رشاد
ابتدائی

دبستان و پیش دبستان غیر دولتی پسرانه رشاد


دبستان و پیش دبستان غیر دولتی پسرانه رشاد   دبستان و پیش دبستان غیر دولتی پسرانه رشاد

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 2 آذر 1399
ابتدائی

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 2 آذر 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 28 آبان 1399
ابتدائی

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 28 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 25 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 25 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 21 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 21 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 18 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 18 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 14 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 14 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 11 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 11 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 9 آبان 1399
ویدئو

درس بازی و ریاضی پایه اول ابتدایی – 9 آبان 1399


نیکلاس، تدریس مجازی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با همکاری آموزش و پرورش و صدا و سیما آغاز شد. در ادامه، فیلم آموزش کلاس بازی و ریاضی پایه اول…